Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

18:21
7477 38db 500
Reposted frompowerflower powerflower viaMezame Mezame
18:21
7441 c93e 500
Take the tumble
Reposted fromKik4s Kik4s viaMezame Mezame
18:08
18:08
7757 fe67
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
18:08
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viaEmilieBronte EmilieBronte
18:07
7286 359d
Reposted fromPainy Painy viaEmilieBronte EmilieBronte
18:07
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viaEmilieBronte EmilieBronte
18:06

December 22 2017

22:03
22:02
7826 a269
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
22:02
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
22:01
22:01
22:00
22:00
22:00
22:00
9678 5b9a 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
22:00
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
21:59
2121 6c61
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaEmilieBronte EmilieBronte

December 17 2017

15:00
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl